Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 39 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zs39.waw.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
 •  część opublikowanych infografik nie posiada opisu alternatywnego lub opisy skonstruowane są niepoprawnie,
 •  część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są one jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku, brak wyróżnienia wizualnego linków na części stron, występują puste linki,
 • część pól w formularzach nie jest poprawnie, jednoznacznie zaetykietowana,
 •  w serwisie występują tabele prezentujące dane bez tytułów i podsumowań,
 •  niektóre tabele prezentujące dane nie mają poprawnie zdefiniowanych nagłówków połączonych z danymi,
 • nagłówki na części stron nie są przypisane do odpowiednich elementów i w odpowiedniej kolejności.

Wyłączenia

 • część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Dorota Nasierowska
 • Adres: ul Bełska 1/3, 02-638 Warszawa
 • E-mail: zs39@zs39.waw.pl 
 • Telefon: 22 848 54 53

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół nr 39 im. w Warszawie mieści się przy zbiegu ulicy Bełskiej 1/3 w dzielnicy Mokotów.

Najbliższe przystanki tramwajowe:

Przystanek Woronicza: 1, 7, 9, 11, 15, 17, 25, 33, 41

Najbliższe przystanki autobusowe:

Przystanek Woronicza: 168, 218, 222, 308

Najbliższy przystanek Metra: Wierzbno I linia Metra

W związku  z tym, że informacje na temat rozkładów jazdy transportu publicznego mogą ulec zmianie  zaleca się śledzenie  strony internetowej  https://www.wtp.waw.pl/.

Placówka posiada parking.

Wejście do budynku:

Dostęp do budynku szkoły zapewniony jest od strony ulicy Bełskiej 1/3,  jest to główne wejście.

Do wejścia prowadzą schody, brak jest pochylni. Drzwi wejściowe do budynku nie są  przystosowane są do przejazdu wózka inwalidzkiego.

Brak jest pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza migowego w „punkcie informacyjnym” oraz w wersji on-line.

Budynek:

Budynek posiada dwa piętra, bez windy. 

W budynku zapewniono wolne od barier wyłącznie poziome przestrzenie komunikacyjne.  Korytarze mają szerokość powyżej 150 cm.

W budynku nie zapewniono toalet dla osób poruszających się na wózkach.  

W budynku szkoły zapewnia się wstęp osobie korzystającej z psa asystującego.

Przewiń do góry