foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                   

 

I. NASZE KORZENIE

Zespół Szkół Nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego sięga swoimi "korzeniami" do 1934 roku, kiedy to powstała pierwsza w Warszawie szkoła zawodowa kształcąca ogrodników na potrzeby miasta Warszawy i ogrodnictwa warszawskiego.

Przez wszystkie lata istnienia, szkoła jest ściśle związana z instytucjami i przedsiębiorstwami pracującymi w Warszawie na rzecz terenów zieleni oraz producentami ogrodniczymi z terenu "wielkiej Warszawy" i okolic podwarszawskich, nie tylko poprzez "dostarczanie" wykwalifikowanej kadry ale świadcząc również usługi z zakresu urządzania i pielęgnacji terenów zieleni jak również produkując na rynek znaczne ilości warzyw, kwiatów i wyrobów dekoracyjnych. 

Jesteśmy więc szkołą z tradycjami i bogatym doświadczeniem, które młodzież i nauczyciele kultywują nadal z wielką troską.

Podstawą wszelkich działań statutowych Szkoły były i są takie wartości jak mądrość, uczciwość i odpowiedzialność oraz zasada partnerstwa. Szkoła wspiera indywidualny rozwój każdego ucznia oraz buduje w naszych wychowankach poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji z wyboru swojej szkoły.

II. NASZA MISJA

Mając na uwadze dynamicznie przeobrażające się społeczeństwo polskie i jego aspiracje do zajęcia godnego miejsca wśród narodów Europy i świata za nadrzędne zadanie Zespołu Szkół Nr 39 im. prof. E. Jankowskiego przyjęto:

• troskę o godny rozwój człowieka i solidne wykształcenie młodzieży do życia w szybko zmieniającym się społeczeństwie, służące osiągnięciu przez nią dojrzałości wewnętrznej i przygotowaniu jej do podjęcia zadań rodzinnych, społecznych i zawodowych, 

• stwarzanie warunków pracownikom szkoły do osiągnięcia satysfakcji z wykonywanej pracy, 

• osiągnięcie przez szkołę uznania w środowisku lokalnym.

Praca edukacyjna w Zespole Szkół Nr 39 będzie zmierzać do wykształcenia człowieka:

• myślącego i otwartego / nastawionego / na zdobywanie i posługiwanie się różnymi źródłami informacji, 

• łatwo przystosowującego się do zmieniającego się rynku pracy, 

• umiejącego żyć w społeczeństwie ( komunikatywny, tolerancyjny, elastyczny, otwarty na innych), 

• wykorzystującego nowe umiejętności i wiedzę dla dobra swojego, swoich bliskich i społeczeństwa, 

• działającego na korzyść swojego zdrowia psychicznego i fizycznego, 

• kompetentnego, o szerokiej wiedzy ogólnej, ze znajomością języków obcych, 

• zdolnego do podejmowania decyzji odnośnie zmiany pracy, 

• umiejącego organizować pracę własną i grupową , poszukującego nowych dróg rozwoju, 

• konsekwentnego i wytrwałego w podjętych decyzjach,

W pracy wychowawczej Szkoła kieruje się następującymi przesłankami:

• w wychowywaniu szkoła za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki, respektując ogólnie przyjęty system wartości i godność osoby ludzkiej, 

• wychowywanie stanowi integralną całość z nauczaniem i jest zasadniczym zadaniem szkoły i wszystkich jej pracowników, 

• realizują program wychowawczy szkoły wszyscy nauczyciele wspólnie z rodzicami oraz innymi pracownikami szkoły podczas zajęć lekcyjnych, wychowawczych, przerw, wycieczek, zajęć pozalekcyjnych itp., 

• pierwotne i największe prawa do wychowania swoich dzieci posiadają rodzice, natomiast nauczyciele jedynie wspierają rodziców w dziele wychowania, 

• kierunek działalności wychowawczej szkoły nie może być sprzeczny z wolą i przekonaniami rodziców, 

• aby właściwie wprowadzić uczniów w role społeczne i zawodowe szkoła współpracuje z instytucjami, zakładami pracy i organizacjami społecznymi, 

• szkoła kładzie nacisk na samowychowanie; wspomaga ucznia w procesie codziennego intelektualnego, emocjonalnego i duchowego usamodzielniania się, 

• uczniowie mają możliwości dociekania do prawdy, a szkoła ułatwia im osiągnięcie świadomości życiowej użyteczności poszczególnych zajęć, 

• szkoła dąży do kształtowania w uczniach szacunku dla dobra wspólnego, rodziny, społeczności lokalnej, państwowej , a także do rozwijania patriotyzmu jako wartości o podstawowym znaczeniu, 

• młodzież otrzymuje w szkole pomoc w rozpoznawaniu wartości moralnych, w dokonywaniu wyborów i hierarchizacji tych wartości oraz rozwijaniu wrażliwości na dobro, 

• szkoła pomaga w poszukiwaniu odpowiedzi o sens życia, o przyszłość, wskazując na rzetelną pracę i uczciwość jako wartości prowadzące do realizacji przyjętych celów, 

• nauczyciele i pracownicy szkoły oraz uczniowie tworzą w sobie postawę dialogu, a w szkole powstaje klimat dialogu.

III. NASZA OFERTA EDUKACYJNA 

Zespół Szkół Nr 39 jest jedyną warszawską szkołą ponadgimnazjalną, która w swojej szerokiej ofercie edukacyjnej oprócz kształcenia ogólnokształcącego proponuje młodzieży kształcenie zawodowe na poziomie średnim i zasadniczym w zawodach technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu oraz ogrodnik.

Położenie Szkoły sprawia, że istnieją doskonałe możliwości dojazdu do niej z terenu całej Warszawy jak i okolic podwarszawskich. Z każdą częścią Warszawy Szkoła posiada bezpośrednie połączenie autobusowe lub tramwajowe. W pobliżu szkoły przebiega także linia metra.

Szkoła adresowana jest do szerokiego kręgu młodzieży kończącej gimnazjum i pragnącej przeżyć przygodę edukacyjną w bliskim obcowaniu z naturalnym otoczeniem, w otoczeniu pięknej przyrody, w spokoju i w atmosferze życzliwości ze strony nauczycieli i kolegów.

W bogatej ofercie edukacyjnej - różne typy szkół, kierunki kształcenia i zawody - każdy uczeń, na miarę własnych oczekiwań i możliwości i zainteresowań, znajdzie dla siebie miejsce.

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2021 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.