foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Kopie świadectw ukończenia szkoły, kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu przyjmowane będą od 21 czerwca 2019 r. godz. 12.00 do 28 czerwca 2019 r. godz. 15.00

I. NASZE KORZENIE

Zespół Szkół Nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego sięga swoimi "korzeniami" do 1934 roku, kiedy to powstała pierwsza w Warszawie szkoła zawodowa kształcąca ogrodników na potrzeby miasta Warszawy i ogrodnictwa warszawskiego.

Przez wszystkie lata istnienia, szkoła jest ściśle związana z instytucjami i przedsiębiorstwami pracującymi w Warszawie na rzecz terenów zieleni oraz producentami ogrodniczymi z terenu "wielkiej Warszawy" i okolic podwarszawskich, nie tylko poprzez "dostarczanie" wykwalifikowanej kadry ale świadcząc również usługi z zakresu urządzania i pielęgnacji terenów zieleni jak również produkując na rynek znaczne ilości warzyw, kwiatów i wyrobów dekoracyjnych. 

Jesteśmy więc szkołą z tradycjami i bogatym doświadczeniem, które młodzież i nauczyciele kultywują nadal z wielką troską.

Podstawą wszelkich działań statutowych Szkoły były i są takie wartości jak mądrość, uczciwość i odpowiedzialność oraz zasada partnerstwa. Szkoła wspiera indywidualny rozwój każdego ucznia oraz buduje w naszych wychowankach poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji z wyboru swojej szkoły.

II. NASZA MISJA

Mając na uwadze dynamicznie przeobrażające się społeczeństwo polskie i jego aspiracje do zajęcia godnego miejsca wśród narodów Europy i świata za nadrzędne zadanie Zespołu Szkół Nr 39 im. prof. E. Jankowskiego przyjęto:

• troskę o godny rozwój człowieka i solidne wykształcenie młodzieży do życia w szybko zmieniającym się społeczeństwie, służące osiągnięciu przez nią dojrzałości wewnętrznej i przygotowaniu jej do podjęcia zadań rodzinnych, społecznych i zawodowych, 

• stwarzanie warunków pracownikom szkoły do osiągnięcia satysfakcji z wykonywanej pracy, 

• osiągnięcie przez szkołę uznania w środowisku lokalnym.

Praca edukacyjna w Zespole Szkół Nr 39 będzie zmierzać do wykształcenia człowieka:

• myślącego i otwartego / nastawionego / na zdobywanie i posługiwanie się różnymi źródłami informacji, 

• łatwo przystosowującego się do zmieniającego się rynku pracy, 

• umiejącego żyć w społeczeństwie ( komunikatywny, tolerancyjny, elastyczny, otwarty na innych), 

• wykorzystującego nowe umiejętności i wiedzę dla dobra swojego, swoich bliskich i społeczeństwa, 

• działającego na korzyść swojego zdrowia psychicznego i fizycznego, 

• kompetentnego, o szerokiej wiedzy ogólnej, ze znajomością języków obcych, 

• zdolnego do podejmowania decyzji odnośnie zmiany pracy, 

• umiejącego organizować pracę własną i grupową , poszukującego nowych dróg rozwoju, 

• konsekwentnego i wytrwałego w podjętych decyzjach,

W pracy wychowawczej Szkoła kieruje się następującymi przesłankami:

• w wychowywaniu szkoła za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki, respektując ogólnie przyjęty system wartości i godność osoby ludzkiej, 

• wychowywanie stanowi integralną całość z nauczaniem i jest zasadniczym zadaniem szkoły i wszystkich jej pracowników, 

• realizują program wychowawczy szkoły wszyscy nauczyciele wspólnie z rodzicami oraz innymi pracownikami szkoły podczas zajęć lekcyjnych, wychowawczych, przerw, wycieczek, zajęć pozalekcyjnych itp., 

• pierwotne i największe prawa do wychowania swoich dzieci posiadają rodzice, natomiast nauczyciele jedynie wspierają rodziców w dziele wychowania, 

• kierunek działalności wychowawczej szkoły nie może być sprzeczny z wolą i przekonaniami rodziców, 

• aby właściwie wprowadzić uczniów w role społeczne i zawodowe szkoła współpracuje z instytucjami, zakładami pracy i organizacjami społecznymi, 

• szkoła kładzie nacisk na samowychowanie; wspomaga ucznia w procesie codziennego intelektualnego, emocjonalnego i duchowego usamodzielniania się, 

• uczniowie mają możliwości dociekania do prawdy, a szkoła ułatwia im osiągnięcie świadomości życiowej użyteczności poszczególnych zajęć, 

• szkoła dąży do kształtowania w uczniach szacunku dla dobra wspólnego, rodziny, społeczności lokalnej, państwowej , a także do rozwijania patriotyzmu jako wartości o podstawowym znaczeniu, 

• młodzież otrzymuje w szkole pomoc w rozpoznawaniu wartości moralnych, w dokonywaniu wyborów i hierarchizacji tych wartości oraz rozwijaniu wrażliwości na dobro, 

• szkoła pomaga w poszukiwaniu odpowiedzi o sens życia, o przyszłość, wskazując na rzetelną pracę i uczciwość jako wartości prowadzące do realizacji przyjętych celów, 

• nauczyciele i pracownicy szkoły oraz uczniowie tworzą w sobie postawę dialogu, a w szkole powstaje klimat dialogu.

III. NASZA OFERTA EDUKACYJNA 

Zespół Szkół Nr 39 jest jedyną warszawską szkołą ponadgimnazjalną, która w swojej szerokiej ofercie edukacyjnej oprócz kształcenia ogólnokształcącego proponuje młodzieży kształcenie zawodowe na poziomie średnim i zasadniczym w zawodach technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu oraz ogrodnik.

Położenie Szkoły sprawia, że istnieją doskonałe możliwości dojazdu do niej z terenu całej Warszawy jak i okolic podwarszawskich. Z każdą częścią Warszawy Szkoła posiada bezpośrednie połączenie autobusowe lub tramwajowe. W pobliżu szkoły przebiega także linia metra.

Szkoła adresowana jest do szerokiego kręgu młodzieży kończącej gimnazjum i pragnącej przeżyć przygodę edukacyjną w bliskim obcowaniu z naturalnym otoczeniem, w otoczeniu pięknej przyrody, w spokoju i w atmosferze życzliwości ze strony nauczycieli i kolegów.

W bogatej ofercie edukacyjnej - różne typy szkół, kierunki kształcenia i zawody - każdy uczeń, na miarę własnych oczekiwań i możliwości i zainteresowań, znajdzie dla siebie miejsce.

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.