foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Kopie świadectw ukończenia szkoły, kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu przyjmowane będą od 21 czerwca 2019 r. godz. 12.00 do 28 czerwca 2019 r. godz. 15.00

Co robi technik weterynarii?

- Prowadzi chów, hodowlę i inseminację zwierząt;

- Wykonuje czynności pomocnicze w zakresie usług weterynaryjnych;

- Sprawuje opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych;

- Wykonuje czynności pomocnicze w profilaktyce, diagnozowaniu i leczeniu chorób zwierząt;

- Udziela pierwszej pomocy zwierzętom;

- Wykonuje czynności pomocnicze z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej;

- Asystuje przy zabiegach chirurgicznych oraz przy sekcji zwłok zwierząt;

- Wykonuje czynności pomocnicze z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;

- Wykonuje zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne;

- Wykonuje czynności pomocnicze podczas badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa;

- Wykonuje zabiegi inseminacji zwierząt;

- Sprawuje opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych;

- Wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt;

- Podaje leki dostępne bez recepty lub zaordynowane przez lekarza weterynarii;

  

Technik weterynarii może pracować:

- jako pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt,

- w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt,

- zakładach przetwórstwa spożywczego,

- w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym,

- może prowadzić samodzielne gospodarstwo rolne,

- prowadzić zabiegi pielęgnacyjne i opiekuńcze (np. fryzjerstwo, prowadzenie schroniska, hotelu),

- zdobyć dalsze kwalifikacje, np. kontrolera sanitarnego, inseminatora,

- kontynuować naukę na studiach wyższych (lepszy start na uczelnie o profilach medyczno-weterynaryjnych).

 

Plan nauczania w zawodzie technik ochrony środowiska

Nauka w technikum w zawodzie technik weterynarii trwa 4 lata.

W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie  dwóch kwalifikacji wymienionych poniżej (symbol kwalifikacji R.9; R.10; R.11.):

 

Nr

Nazwa kwalifikacji

Termin egzaminu

K1

Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt (R.9)

pod koniec semestru drugiego w klasie II

K2

Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych (R.10.)

pod koniec semestru drugiego w klasie III

K3

Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej (R.11.)

pod koniec semestru pierwszego w klasie IV

 

Do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodowe w zakresie kwalifikacji R.9; R.10; R.11. mogą przystępować absolwenci technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, a także osoby, które posiadają wykształcenie średnie i ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe z w/w kwalifikacji.

Wiodące przedmioty zawodowe to: anatomia, fizjologia i rozród zwierząt, diagnostyka chorób zwierząt. W programie nauczania dla zawodu technik weterynarii przewidziano nauczanie przedmiotów ogólnokształcących biologii i matematyki na poziomie rozszerzonym oraz przedmiotu historia i społeczeństwo, jako przedmiotu uzupełniającego.

Nauka języków obcych (w naszym przypadku - angielski i niemiecki) odbywa się w grupach ćwiczeniowych, tworzonych według stopnia opanowania umiejętności językowych potwierdzonych świadectwem gimnazjalnym.

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.