foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Co robi technik architektury krajobrazu?

- produkuje rośliny ozdobne;

- przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich;

- nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu;

- nadzoruje podległych pracowników.

Produkcja roślin ozdobnych realizowana jest poprzez stosowanie technologii produkcji drzew i krzewów ozdobnych, bylin oraz roślin jednorocznych i dwuletnich.

 

W zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni technik architektury krajobrazu:

- planuje i projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich;

- wyznacza miejsca do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów;

- posługuje się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji i konserwacji terenów zieleni;

- urządza tereny zieleni miast i obszarów wiejskich wg przygotowanego projektu;

- przygotowuje miejsca do nasadzeń drzew i krzewów, zakłada trawniki i kwietniki;

- obsadza wazy kwiatowe;

- przygotowuje mieszanki ziem ogrodniczych, torfu i podłoży dla roślin.

 

W zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych:

- wyznacza drzewa do karczowania lub wycięcia;

- terminowo systematycznie organizuje pielęgnacje nad powierzoną zielenią na osiedlach, w parkach oraz przed obiektami użyteczności publicznej;

- nadzoruje przycinanie żywopłotów, strzyżenia trawników;

- pielęgnuje parki;

- odczytuje projekty terenów zieleni i wykonuje je w terenie.

 

Technik architektury krajobrazu pracuje w:

- jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu;

- jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu;

- jednostkach administracji samorządowej (m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni);

- placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody;

- u właścicieli obiektów krajobrazowych;

- szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych;

 

Plan nauczania w zawodzie technik architektury krajobrazu

Nauka w technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu trwa 4 lata.

W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji wymienionych poniżej (symbol kwalifikacji R.21. i R.22.)

Nr

Nazwa kwalifikacji

Termin egzaminu

K1

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (R.21.)

pod koniec semestru pierwszego w klasie II

K2

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury (R.22.)

na początku semestru drugiego w klasie IV

 

Do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodowe w zakresie kwalifikacji R.21. lub R.22. mogą przystępować absolwenci technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu, a także osoby, które posiadają wykształcenie średnie i ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe z w/w kwalifikacji.

W programie nauczania dla zawodu technik architektury krajobrazu przewidziano nauczanie przedmiotów ogólnokształcących biologii i matematyki na poziomie rozszerzonym oraz przedmiotu historia i społeczeństwo, jako przedmiotu uzupełniającego.

Nauka języków obcych (w naszym przypadku - angielski i niemiecki) odbywa się w grupach ćwiczeniowych, tworzonych według stopnia opanowania umiejętności językowych potwierdzonych świadectwem gimnazjalnym

 

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2020 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.