foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Kopie świadectw ukończenia szkoły, kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu przyjmowane będą od 21 czerwca 2019 r. godz. 12.00 do 28 czerwca 2019 r. godz. 15.00

Co robi technik ochrony środowiska?

- bada stan środowiska;

- monitoruje poziom zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby;

- sporządza bilanse zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby;

- planuje i prowadzi racjonalną gospodarkę odpadami;

- planuje i realizuje działania na rzecz ochrony środowiska.

 

Technik ochrony środowiska w szczególności:

- określa aktualny stan zanieczyszczeń środowiska na skutek działalności człowieka; 

- przeprowadza proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska, oznacza parametry zanieczyszczenia wody, powietrza, poziomu hałasu i stopnia zanieczyszczenia gleby; 

- określa zgodności z normami oczyszczania ścieków, powietrza i odpadów; 

- wykonuje pomiary poziomu hałasu i drgań mechanicznych; 

- bada i kontroluje emisję i emisję zanieczyszczeń; 

- sporządza bilanse wodno-ściekowe, zanieczyszczeń odprowadzanych z gazami odlotowym i do atmosfery oraz zanieczyszczeń odprowadzanych z odpadami; 

- posługuje się aparaturą pomiarową oraz urządzeniami stosowanymi w ochronie środowiska; 

- posługuje się dokumentacją techniczną; 

- przygotowuje mapy oraz schematy technologiczne; 

- współpracuje w przygotowaniu planów zagospodarowania przestrzennego terenu uwzględniając zasoby przyrody; 

- posługuje się aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska; 

- stosuje procedury oceny oddziaływania inwestycji szkodliwych dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego; 

- podejmuje działania w sytuacji wystąpienia zagrożeń ekologicznych; 

- współpracuje z organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska; 

- przygotowuje propozycje zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym; 

- prowadzi kampanię na rzecz poprawy stanu środowiska, w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej i segregacji odpadów komunalnych.

 

Technik ochrony środowiska pracuje w:

- zakładach produkcyjnych o ciągach technologicznych powodujących zanieczyszczenie środowiska; 

- oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody; 

- laboratoriach monitorujących poziom zanieczyszczenia; 

- instytutach naukowo-badawczych; 

- składowiskach i sortowniach odpadów; 

- prywatnych zakładach specjalistycznych; 

- jednostkach administracji rządowej i samorządowej szczebla podstawowego;

- szkolnictwie zawodowym po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

 

Plan nauczania w zawodzie technik ochrony środowiska

Nauka w technikum w zawodzie technik ochrony środowiska trwa 4 lata.

W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie  dwóch kwalifikacji wymienionych poniżej (symbol kwalifikacji R.7. i R.8.):

Nr

Nazwa kwalifikacji

Termin egzaminu

K1

Ocena stanu środowiska  (R.7.)

pod koniec semestru drugiego w klasie II

K2

Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska (R.8.)

pod koniec semestru pierwszego w klasie IV

 

Do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodowe w zakresie kwalifikacji R.7. lub R.8. mogą przystępować absolwenci technikum kształcącego w zawodzie technik ochrony środowiska, a także osoby, które posiadają wykształcenie średnie i ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe z w/w kwalifikacji.

W programie nauczania dla zawodu technik ochrony środowiska przewidziano nauczanie przedmiotów ogólnokształcących biologii i matematyki na poziomie rozszerzonym oraz przedmiotu historia i społeczeństwo, jako przedmiotu uzupełniającego.

Nauka języków obcych (w naszym przypadku - angielski i niemiecki) odbywa się w grupach ćwiczeniowych, tworzonych według stopnia opanowania umiejętności językowych potwierdzonych świadectwem gimnazjalnym.

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.