foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

W dniach 31.07.2020 r. oraz 3 i 4.08.2020 r. 

komisja rekrutacyjna pracuje w godzinach 9.00 - 15.00

ZAPRASZAMY! 

UCZNIOWIE MOKOTOWSKICH SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH!

Nauczyciele Technikum Ogrodniczego w ZS nr 39 w Warszawie zapraszają Was do udziału w konkursie fotograficznym „Pomniki przyrody na Mokotowie”

Celami konkursu są:
- pogłębianie wrażliwości na piękno otaczającego świata i bogactwo jego przyrody;
- poszerzenie wiedzy o dzielnicy Mokotów, jej przyrodzie i formach ochrony;
- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako formy artystycznej;
- doskonalenie warsztatu twórczego w zakresie fotografii;
- utrwalanie na fotografiach piękna dzielnicy Mokotów i jej pomników przyrody (drzew, krzewów i ich grup oraz głazów narzutowych).

Regulamin konkursu:

1.W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zlokalizowanych na terenie dzielnicy Mokotów;
2.Każdy uczestnik przedstawia do udziału w konkursie jedno zdjęcie pomnika przyrody Mokotowa;
3.Zdjęcie powinno być aktualne - wykonane w ciągu ostatniego roku, w formacie A - 4, w dowolnej kolorystyce. Dopuszczalne są również wydruki z komputera;
4.Do zdjęcia należy dołączyć:
- opis fotografowanego pomnika przyrody – gatunek drzewa lub krzewu, rodzaj głazu, miejsce występowania obiektu, datę wykonania zdjęcia,
- dane autora zdjęcia: imię i nazwisko, wiek, dane kontaktowe – adres szkoły, e- mail uczestnika konkursu;
- pisemną zgodę na udział w konkursie rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika;
5.Zdjęcia należy złożyć zapakowane w kopertę lub przesłać na adres Organizatora:
Zespół Szkół nr 39, ul. Bełska 1/3, 02-638 Warszawa,
w terminie do dnia 13 maja 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Na kopercie należy umieścić dopisek: Konkurs „Pomniki przyrody na Mokotowie”;
6.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 30 maja 2016r. ;
7.Zwycięzcy konkursu ( autorzy 3 najlepszych zdjęć ) otrzymają nagrody rzeczowe, a do szkół, których są uczniami, przesłane zostaną listy gratulacyjne;
8.Nadesłane zdjęcia, zebrane w formę albumową, będą dostępne w bibliotece ZS nr 39.


Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją powyższego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników przez Organizatorów dla celów organizacyjnych Konkursu.

Autorki konkursu: Ewa Rojek, Wanda Smogorzewska.

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2020 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.