foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Kopie świadectw ukończenia szkoły, kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu przyjmowane będą od 21 czerwca 2019 r. godz. 12.00 do 28 czerwca 2019 r. godz. 15.00

Co robi technik ogrodnik?

- prowadzi produkcję materiału szkółkarskiego-sadowniczego i roślin ozdobnych oraz produkcję owoców i warzyw przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni;

- wykonuje dekoracje z wykorzystaniem roślin ozdobnych, naczyń i materiałów pomocniczych;

- wykonuje czynności związane z procesem produkcji oraz magazynowaniem produktów ogrodniczych;

- prowadzi i obsługuje ciągnik rolniczy z przyczepą;

- użytkuje maszyny i urządzenia wykorzystywane w technologii produkcji owoców, warzyw i roślin ozdobnych;

- nadzoruje podległych pracowników.

 

Technik ogrodnik pracuje w:

- jednostkach prowadzących plantacje towarowe, uprawy ekologiczne; 

- jednostkach zakładających i pielęgnujących tereny zieleni; 

- jednostkach administracji samorządowej m.in. w wydziałach urządzania i pielęgnacji zieleni; 

- kwiaciarniach;

- szkółkach drzew, krzewów owocowych i roślin ozdobnych; 

- szkolnictwie zawodowym po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

 

Plan nauczania w zawodzie technik ogrodnik 

Nauka w technikum w zawodzie technik ogrodnik trwa 4 lata.

W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji wymienionych poniżej (symbol kwalifikacji R.5. i R.18.):

Nr

Nazwa kwalifikacji

Termin egzaminu

K1

Zakładanie i prowadzenie upraw (R.5.)

pod koniec semestru pierwszego w klasie III

K2

Planowanie i organizacja upraw ogrodniczych (R.18.)

pod koniec semestru pierwszego w klasie IV

 

Do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodowe w zakresie kwalifikacji R.5. lub R.18. mogą przystępować absolwenci technikum kształcącego w zawodzie technik ogrodnik, a także osoby, które posiadają wykształcenie średnie i ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe z w/w kwalifikacji.

W programie nauczania dla zawodu technik ogrodnik przewidziano nauczanie przedmiotów ogólnokształcących biologii i matematyki na poziomie rozszerzonym oraz przedmiotu historia i społeczeństwo, jako przedmiotu uzupełniającego.

Nauka języków obcych (w naszym przypadku - angielski i niemiecki) odbywa się w grupach ćwiczeniowych, tworzonych według stopnia opanowania umiejętności językowych potwierdzonych świadectwem gimnazjalnym.

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.