foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                      

 

Uwaga Absolwenci,

W komunikacie  dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2021 roku  podano terminy egzaminów, które w sesji zimowej – styczeń – luty 2021 r. odbędą się:

- część pisemna – 12 stycznia 2021 r.

- część praktyczna w formie dokumentacji – 11 stycznia 2021 r.

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu proszone są o wypełnienie deklaracji i złożenie jej w sekretariacie szkoły do dnia 11 września 2020 r. wraz z kopią świadectwa ukończenia szkoły.

Osoby, które chcą starać się o wydłużenie czasu pracy na egzaminie na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się, proszone są o przyniesienie kserokopii tej opinii oraz jej oryginału (do wglądu), aby dołączyć ją do deklaracji przystąpienia do egzaminu.

Przypominamy, że osoby, które zdają egzamin po raz trzeci i kolejny oraz nie są już uczniami, muszą uiścić opłatę za egzamin. Wszelkie informacje na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

deklaracja_absolwenci

 

 

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2021 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.