foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Regulamin Szkolnego Konkursu Historyczno-Literackiego „Powstanie listopadowe w historii, literaturze i sztuce”

Temat konkursu: "Stulecie odzyskania niepodległości”

I. Cele Konkursu

1. Poznawanie ważnych wydarzeń z historii Polski.

2. Uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

3. Kształtowanie świadomości historycznej i narodowej młodzieży na podstawie wiedzy 

i tradycji, a nie uprzedzeń i emocji.

4. Rozbudzenie zainteresowań tematyką powstania listopadowego.

5. Kształtowanie postaw szacunku wobec dziejów.

6. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

7. Uświadamianie, że doświadczenia historyczne narodów wpływają na kształtowanie postaw i mentalność kolejnych pokoleń oraz system ich wartości społecznych i etycznych.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Organizatorami Konkursu są p. prof. Magdalena Chomicka i p. prof. Magdalena Cupryjak-Puchała.

2. Konkurs jest częścią obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 

III. Zasady uczestnictwa 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół nr 39 w Warszawie.

2. Konkurs jest jednoetapowy – odbywa się na szczeblu szkolnym.

3. W Konkursie może uczestniczyć każdy, kto zgłosi, u organizatorów, chęć udziału 

do 30 listopada 2017 r.

4. Każdy uczestnik odpowiada na pytania konkursowe dotyczące postania listopadowego, analizuje teksty źródłowe, interpretuje fragmenty tekstów literackich, zna motywy powstańcze w sztuce.

 

IV. Terminarz Konkursu 

1. Konkurs odbędzie się 4 grudnia 2017 r. o godz. 13:30 (7. godzina lekcyjna)

 

V. Wyłanianie laureata Konkursu

1. Każdy uczestnik otrzyma do wypełnienia arkusz konkursowy.

2. Wypełnione arkusze zostaną poddane ocenie Jury w składzie: historyk, polonista, nauczyciel wiedzy o kulturze. 

3. Arkusze będą oceniane w 3 kategoriach tematycznych: historia, literatura, sztuka. 

4. Osoba, która otrzyma najwyższą łączną sumę punktów z każdej kategorii otrzymuje tytuł Laureata Szkolnego Konkursu Historyczno-Literackiego. 

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Wypełnione arkusze konkursowe stają się własnością organizatora. 

 

VII. Kontakt w sprawach merytorycznych

Koordynatorzy  Konkursu: Magdalena Chomicka, Magdalena Cupryjak-Puchała

 

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2018 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.