foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

TECHNIKUM OGRODNICZE

zawód - technik agrobiznesu - 331402

Zawód technika agrobiznesu jest zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Jest polecany szczególnie dla uczniów o zainteresowaniach ekonomicznych i związanych z przetwórstwem spożywczym, a także tym wszystkim, którzy chcieliby produkować rośliny i hodować zwierzęta na potrzeby przemysłu spożywczego, prowadzić własne gospodarstwo agroturystyczne.

Cele i zadania zawodowe

Do podstawowych zadań technika agrobiznesu - wykonującego prace w sektorze gospodarki rolnej - należy:

·         organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;

·         obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

·         organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem;

·         organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;

·         przygotowanie pomieszczeń dla zwierząt hodowlanych;

·         przygotowanie gleby pod uprawę;

·         prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych;

·         określanie znaczenia instytucji w regulowaniu rynku rolnego;

·         analizowanie popytu, podaży i cen artykułów rolno-spożywczych;

·         pobudzanie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;

·         organizowanie alternatywnych rodzajów działalności podmiotów sfery agrobiznesu;

·         prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie;

·         organizowanie, rejestrowanie i uruchamianie małych przedsiębiorstw agrobiznesowych;

·         rozpoznawanie i ocenianie opłacalności działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej w dziedzinie agrobiznesu.

Środowisko pracy

Praca technika agrobiznesu odbywa się w budynkach inwentarskich gospodarstwa rolnego, w ogrodach i na polach – na otwartej przestrzeni w różnych porach roku i zmiennych warunkach atmosferycznych. Technik agrobiznesu może również wykonywać niektóre czynności w pomieszczeniach biurowych instytucji rolniczych o normalnych warunkach.

Wymagania psychofizyczne

Technik agrobiznesu powinien mieć dobrą koncentrację i podzielność uwagi, umiejętność przestawiania się z jednej czynności na drugą, odpowiedzialność za bezpieczeństwo podwładnych pracowników. Ponadto powinien przestrzegać norm i przepisów w trakcie realizacji zadań zawodowych, a także odznaczać się zamiłowaniem do porządku.

Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są:

·         umiejętność współpracy z innymi,

·         komunikatywność łatwość w nawiązywaniu kontaktów,

·         gotowość do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych,

·         podzielność i koncentracja uwagi,

·         dokładność i odpowiedzialność,

·         ostrożność, dokładność, wyobraźnia przestrzenna,

·         zdolność przewidywania konsekwencji swoich działań,

·         zainteresowania przyrodnicze, informatyczne, chemiczne i ekonomiczne,

·         uzdolnienia organizacyjne, administracyjne, marketingowe i mediacyjne.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu technika agrobiznesu są znaczne wady wzroku i słuchu, zaburzenia układu oddechowego, aparatu ruchu (np. brak kończyn) i nerwowego oraz wady wymowy.

Kształcenie w zawodzie

Kształcenie w zawodzie odbywa się w czteroletnim technikum dla absolwentów gimnazjum lub na kursach kwalifikacyjnych (dla rolnika ukończenie dodatkowej kwalifikacji). Po zdobyciu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik agrobiznesu można podwyższyć kwalifikacje na studiach w szkołach wyższych na kierunkach ekonomicznych i turystycznych, a także - ogrodnictwo, rolnictwo, agroturystyka, technika rolnicza i leśna oraz zootechnika i przetwórstwo spożywcze. Dodatkowo może ukończyć kurs kwalifikacyjny w zakresie zawodów pokrewnych, np. technik ogrodnik, technik rolnik, technik turystyki wiejskiej.

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Nowoczesne technologie przetwórstwa spożywczego, różnorodność odmian roślin i zwierząt hodowlanych, a także umiejętność obsługi specjalistycznych maszyn i urządzeń oraz stosowanie środków ochrony roślin i przygotowywanie gleby pod uprawę wymaga od technika agrobiznesu systematycznego doskonalenia zawodowego. Ponadto znajomość środowiska odpowiedniego dla określonych gatunków roślin i zwierząt sprawia, że zawód ten mogą wykonywać tylko osoby przygotowane w tym zakresie. Większość ofert pracy wymaga od kandydatów posiadania dodatkowych uprawnień – np. prawo jazdy kategorii B i T, świadectwo energetyczne, świadectwo potwierdzające kwalifikacje do stosowania środków ochrony roślin, które można uzyskać w trakcie nauki w tym zawodzie.

Możliwości zatrudnienia

Technik agrobiznesu może być zatrudniony w:

·         rolniczych i ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,

·         biurach i instytucjach zajmujących się marketingiem rynku rolnego,

·         ogrodnictwach ekologicznych,

·         przy obsłudze ruchu turystycznego na wsi,

·         gospodarstwach w celu organizowania przetwórstwa spożywczego, usług technicznych na wsi, techniki w gospodarce żywnościowej,

·         w zakładach pracy, w których posiadanie uprawnień do obsługi specjalistycznego sprzętu (np. ciągnika, siewnika, dojarki) jest niezbędne do zatrudnienia na określonych stanowiskach,

·         w firmach prowadzących finanse i bankowość w agrobiznesie i rynku rolnym oraz usług weterynaryjnych,

·         jako pracownik prywatny przedsiębiorca (właściciel),

·         jako właściciel gospodarstwa agroturystycznego.

Technik agrobiznesu może również prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne, np. plantacje, pola uprawne oraz hodowle zwierząt (np. fermy kurze, mleczarnie).

Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą podjąć pracę zawodową w firmach związanych z badaniem i obsługą rynku rolnego, w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego. Mogą również podejmować własną działalność gospodarczą, w szczególności prowadzić gospodarstwa agroturystyczne.

W doborze i nauczaniu przedmiotów zawodowych - ze względu na specyfikę i zapotrzebowanie - szkoła kładzie duży nacisk nie tylko na wykształcenie umiejętności z zakresu wykonywania prac w zakresie ogrodnictwa i ochrony przyrody, ale także na wykształcenie technika posiadającego umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania towaru do ekspedycji i sprzedaży.

Informacje dodatkowe

·         posiadamy nowoczesne pracownie zawodowe;

·         warsztaty szkolne wyposażone w narzędzia i urządzenia wykorzystywane w sektorze agrobiznesu;

·         pracownię pracy biurowej wyposażoną w stanowiska komputerowe z pakietem programów biurowych i ekonomicznych;

·         pojazdy oraz plac manewrowy do nauki jazdy.

·         posiadamy 9 szklarni dydaktycznych i tunele foliowe, w których odbywają się zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe;

·         dla uczniów dostępny jest sprzęt ogrodniczy i maszyny specjalistyczne;

·         na terenie szkoły znajdują się pola uprawne, na których uczniowie zdobywają umiejętności zawodowe.

Ponadto w trakcie nauki uczeń może ukończyć dodatkowo kurs prawa jazdy kat. B i kat. T zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2012 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 ze zm.), ukończyć specjalistyczny kurs z zakresu stosowania środków ochrony roślin, obsługi sprzętu ogrodniczego oraz uzyskać świadectwo energetyczne niezbędne do pracy w rolnictwie i agrobiznesie.

Kształcenie w zawodzie technik agrobiznesu

Nauka w technikum w zawodzie technik agrobiznesu trwa 4 lata.

W szkole realizowane są programy nauczania z poszczególnych przedmiotów, opracowane na podstawie obowiązujących aktualnie:

·         podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;

·         podstawy programowej kształcenia w zawodach;

·         ramowego planu nauczania.

Kształcenie obejmuje:

·         przedmioty ogólnokształcące, w tym:

realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, matematyka,

przedmioty uzupełniające: historia i wiedza o społeczeństwie,

·         przedmioty zawodowe,

·         zajęcia praktyczne na terenie szkoły, w firmach partnerskich i zagranicą.

·         ciekawe praktyki zawodowe na terenie szkoły i miasta.

Umiejętności zawodowe uczeń zdobywa na przedmiotach zawodowych:

·         bezpieczeństwo i higiena pracy,

·         podstawy techniki,

·         podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;

·         podstawy produkcji roślinnej;

·         podstawy produkcji zwierzęcej;

·         zarządzanie gospodarstwem rolniczym;

·         eksploatacja środków technicznych stosowanych w rolnictwie;

·         prowadzenie produkcji roślinnej;

·         prowadzenie produkcji zwierzęcej;

·         język obcy ukierunkowany zawodowo;

·         prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie;

·         planowanie przetwórstwa żywności;

·         prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa w agrobiznesie;

·         praktyki zawodowe.

Ponadto:

               cykl kształcenia w zawodzie technik agrobiznesu obejmuje dwie kwalifikacje zawodowe;

               kwalifikacje zawodowe będą potwierdzone egzaminem zewnętrznym w trakcie trwania nauki;

               uczeń z potwierdzonym pozytywnym wynikiem kwalifikacji zawodowych i ukończoną szkołą uzyska tytuł zawodowy.

W trakcie nauki w szkole uczeń może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.3 i R.6.

Nr kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Ilość godzin

Termin egzaminu

Wspólne dla obszaru

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

340

xxx

R.3.

Prowadzenie produkcji rolniczej

650

pod koniec II semestru w klasie III

R.6.

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

360

pod koniec II semestru w klasie IV

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu po potwierdzeniu kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej i R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Absolwent po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia technikum. Ponadto uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego.

Szczegółowe efekty kształcenia

R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

1.    Prowadzenie produkcji roślinnej

Uczeń:

1)    określa wpływ czynników klimatyczno-glebowych na wzrost i rozwój oraz plonowanie roślin;

2)    dobiera rośliny do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;

3)    dobiera zmianowanie roślin uprawnych do określonych warunków gospodarstwa rolniczego;

4)    wykonuje prace związane z konserwacją urządzeń wodno-melioracyjnych;

5)    planuje nawożenie organiczne i mineralne;

6)    ocenia jakość materiału siewnego;

7)    przygotowuje materiał siewny do siewu;

8)    planuje zabiegi agrotechniczne odpowiednie do warunków glebowych i wymagań roślin uprawnych;

9)    wykonuje zabiegi agrotechniczne związane z produkcją roślin uprawnych;

10) rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty roślin uprawnych;

11) dobiera metody i środki ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin;

12) dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji roślinnej;

13) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej;

14) prowadzi uprawę roślin zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności oraz rachunkiem ekonomicznym;

15) stosuje ekologiczne metody uprawy roślin;

16) przestrzega warunków przechowywania produktów pochodzenia roślinnego;

17) przechowuje oraz przygotowuje produkty pochodzenia roślinnego do sprzedaży;

18) prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego.

2.    Prowadzenie produkcji zwierzęcej

Uczeń:

1)    określa położenie narządów i układów w organizmach zwierząt gospodarskich;

2)    określa procesy życiowe zachodzące w organizmach zwierząt gospodarskich;

3)    rozpoznaje gatunki, typy użytkowe i rasy zwierząt gospodarskich;

4)    określa kierunki chowu zwierząt gospodarskich;

5)    rozpoznaje i ocenia jakość pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich;

6)    przygotowuje, konserwuje i przechowuje pasze;

7)    analizuje wpływ racjonalnego żywienia zwierząt gospodarskich na wyniki produkcyjne i ekonomiczne;

8)    dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji zwierzęcej;

9)    obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji zwierzęcej;

10) wykonuje prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt gospodarskich;

11) wykonuje prace związane z higieną zwierząt i utrzymaniem pomieszczeń gospodarskich;

12) określa warunki zoohigieniczne w pomieszczeniach dla zwierząt gospodarskich;

13) prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą
i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;

14) rozpoznaje objawy chorobowe na podstawie wyglądu i zachowania zwierząt gospodarskich;

15) przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji oraz obrotu zwierzętami gospodarskimi;

16) stosuje metody ekologiczne w produkcji zwierzęcej;

17) przygotowuje zwierzęta do aukcji, pokazów i wystaw;

18) przygotowuje zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego do sprzedaży;

19) 19) prowadzi sprzedaż bezpośrednią zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego.

3.    Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie

Uczeń:

1)    posługuje się dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń rolniczych oraz normami i katalogami;

2)    rozpoznaje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach rolniczych;

3)    obsługuje urządzenia i systemy energetyki odnawialnej;

4)    obsługuje urządzenia wodociągowe stosowane w budynkach inwentarskich;

5)    obsługuje i konserwuje urządzenia wodno-melioracyjne;

6)    dobiera pojazdy i środki transportu do rodzaju prac wykonywanych w rolnictwie;

7)    przygotowuje do pracy pojazdy, maszyny, narzędzia i urządzenia;

8)    przeprowadza kalibrację opryskiwaczy stosowanych w ochronie roślin;

9)    wykonuje czynności związane z przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych.

R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

1.    Prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie

Uczeń:

1)    sporządza dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2)    dobiera formę organizacyjno-prawną przedsiębiorstwa;

3)    organizuje działalność logistyczną, produkcyjną, handlową i usługową w przedsiębiorstwie agrobiznesowym;

4)    określa potrzeby finansowe przedsiębiorstwa;

5)    określa źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa;

6)    określa potrzeby kadrowe;

7)    dobiera techniki zarządzania przedsiębiorstwem;

8)    planuje działania marketingowe w agrobiznesie.

2.    Planowanie przetwórstwa żywności

Uczeń:

1)    korzysta z dokumentacji technicznej i technologicznej oraz wyników badań laboratoryjnych żywności;

2)    dobiera surowce, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze stosowane w procesie przetwórstwa żywności;

3)    określa warunki prowadzenia operacji mechanicznych, termicznych i dyfuzyjnych surowców;

4)    dobiera technologie produkcji wybranych produktów spożywczych;

5)    dobiera metody utrwalania żywności;

6)    sporządza zapotrzebowanie na surowce, opakowania i dodatki do żywności;

7)    dobiera maszyny i urządzenia stosowane w przetwórstwie spożywczym;

8)    obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego;

9)    organizuje prace związane z przetwórstwem żywności;

10) dobiera sposoby zagospodarowania odpadów produkcyjnych;

11) stosuje przepisy prawa i normy dotyczące przetwórstwa spożywczego;

12) stosuje systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

3.    Prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Uczeń:

1)    stosuje przepisy prawa dotyczące rachunkowości i przepisy prawa podatkowego;

2)    sporządza dokumenty księgowe zgodnie z obowiązującymi zasadami;

3)    rozróżnia składniki majątku i kapitałów przedsiębiorstwa;

4)    przeprowadza inwentaryzację składników majątkowych przedsiębiorstwa;

5)    ewidencjonuje różnice inwentaryzacyjne składników majątkowych przedsiębiorstwa;

6)    oblicza zużycie składników majątku trwałego;

7)    ewidencjonuje operacje gospodarcze na kontach;

8)    sporządza bilans oraz rachunek zysków i strat;

9)    sporządza sprawozdanie finansowe;

10) dokonuje klasyfikacji kosztów;

11) sporządza kalkulacje kosztów działalności gospodarczej w agrobiznesie;

12) oblicza wynagrodzenie pracownika oraz sporządza dokumenty dotyczące jego wynagrodzenia;

13) sporządza dokumenty dotyczące ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych w agrobiznesie;

13) prowadzi uproszczone formy ewidencji księgowej;

14) korzysta z komputerowych programów finansowo-księgowych.

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2020 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.