foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BASEN na Bełskiej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00. ZAPRASZAMY

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Kopie świadectw ukończenia szkoły, kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu przyjmowane będą od 21 czerwca 2019 r. godz. 12.00 do 28 czerwca 2019 r. godz. 15.00

Uczniowski Klub Sportowy OGRODNIK jest klubem działającym przy Zespole Szkół nr 39 w Warszawie. Naszą misją jest wychowanie poprzez sport i rozwijanie pasji aktywnego spędzania wolnego czasu. Do głównych działań Uczniowskiego Klubu Sportowego Ogrodnik należą: organizacja treningów i zajęć sportowych dla uczniów Szkoły, uczestnictwo w zawodach i turniejach sportowych, wszechstronny rozwój zawodników, spójność ideowa założeń ze szkołą.

 

Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w tym: 

1) doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu,

2) prowadzenie szkolenia sportowego,

3) zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

4) organizowanie współzawodnictwa sportowego, 

5) uczestnictwo w imprezach sportowych,

6) organizowanie różnych form aktywności fizycznej, 

7) angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej,

8) dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu,

9) popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.

 

Źródłami powstawania majątku Klubu są:

1) składki członkowskie,

2) dotacje, 

3) darowizny, zapisy i spadki,

4) dochody z majątku Klubu oraz ofiarności publicznej,

 

Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2019 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.