foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

W dniach 31.07.2020 r. oraz 3 i 4.08.2020 r. 

komisja rekrutacyjna pracuje w godzinach 9.00 - 15.00

ZAPRASZAMY! 

Uwaga Absolwenci,

W komunikacie  dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2020 roku  podano terminy egzaminów zawodowych, które w sesji letniej –czerwiec – lipiec 2020 r. odbędą się:

- część pisemna – 23 czerwca 2020 r.

- część praktyczna w formie dokumentacji – 22 czerwca 2020 r.

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu proszone są o wypełnienie deklaracji i złożenie jej w sekretariacie szkoły do dnia 22 lutego 2020 r. wraz z kopią świadectwa ukończenia szkoły.

Poniżej przypominamy symbole i nazwy kwalifikacji:

Zawód

Kwalifikacja

314202 Technik architektury krajobrazu

R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

314205 Technik ogrodnik

R.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

R.18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

325511 Technik ochrony środowiska

R.07 Ocena stanu środowiska

R.08 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

 

Osoby, które chcą starać się o wydłużenie czasu pracy na egzaminie na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się, proszone są o przyniesienie kserokopii tej opinii oraz jej oryginału (do wglądu), aby dołączyć ją do deklaracji przystąpienia do egzaminu.

Przypominamy, że osoby, które zdają egzamin po raz trzeci i kolejny oraz nie są już uczniami, muszą uiścić opłatę za egzamin. Wszelkie informacje na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2020 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.