foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                           

Prawa ucznia to katalog czynności, które mogą wykonywać uczniowie, a także uprawnień, które uczniom przysługują.

Prawa ucznia w aktach prawnych

Stan prawny ucznia określają przepisy międzynarodowe, państwowe (akty prawne) i szkolne (statuty i regulaminy). Ustanawiają one prawa i uprawnienia, jak również obowiązki spoczywające na uczniu, wynikające z pełnionej przez niego w określonym czasie roli społecznej.

W Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w artykule 26 znajdujemy zapis: każdy ma prawo do nauki.

Konwencja o Prawach Dziecka, w artykule 28 zawarła prawo do nauki : Państwa – strony uznają prawo dziecka do nauki i w celu stopniowego realizowania tego prawa na zasadzie równych szans, w szczególności:

- uczynią nauczanie podstawowe obowiązkowym i bezpłatnym dla wszystkich,

- będą popierać rozwój różnorodnych form szkolnictwa średniego, zarówno ogólnokształcącego, jak i zawodowego, uczynią je dostępnymi dla każdego dziecka oraz podejmą odpowiednie kroki, takie, jak wprowadzenie bezpłatnego nauczania oraz udzielenie w razie potrzeby pomocy finansowej

- udostępnią wszystkim dzieciom informacje i poradnictwo szkolne i zawodowe

- podejmą kroki na rzecz zapewnienia regularnego uczęszczania do szkół oraz zmniejszenia wskaźnika porzucania nauki (...)

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

w art. 70 gwarantuje bezpłatność i powszechność szkolnictwa publicznego oraz wyznacza obowiązek nauki do 18 roku życia.

 

Podstawowym aktem prawnym normującym sprawy szkół i placówek w Polsce jest Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i jej nowelizacje).

W preambule Ustawy czytamy m.in. "Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych
i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości
i wolności".

W wymienionej wyżej ustawie artykuł 55. ust. 5. w szczególności odnosi się do praw ucznia, takich jak:

 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 4. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
  z dyrektorem,
 5. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

Problematyka praw i obowiązków ucznia ujęta jest w niektórych rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej:

 1. Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83 poz. 562 z dnia 11 maja 2007 r.)

 

 1. Rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z 2001 r. i Dz. U. Nr.10, poz. 96 z 2002 r. z późn. zmianami)
 2. Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11 poz. 114 z 2003 r.)
 3. Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 poz.69 z 2003 r.).
 4. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej
  i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26 poz. 226 z 2003 r.)
 5. Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. Nr 214 poz. 1579 z 2007 r.
 6. Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z 1992 r.).

 

Opracowanie - Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2020 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.