foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Technikum Ogrodnicze

w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

                        

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający zgłasza się z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość na 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu.
3. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
4. Każdy zdający ma obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną, lub podchodzi do stanowiska, na którym znajdują się np. słowniki.
5. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos, wchodząc dezynfekuje ręce przygotowanym przez szkołę środkiem dezynfekcyjnym.
6. Należy pamiętać o niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganiu higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia).
7. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
8. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów. W tabeli poniżej wymieniono przybory, które przynosi zdający oraz przybory przygotowane przez szkołę, których zdający nie powinien przynosić. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
9. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.

Nasi partnerzy

                                       

Copyright © 2021 Arkadiusz Kusak dla ZS39 Rights Reserved.