Oddział 1 TAK (1 klasa) – zawód – technik architektury krajobrazu [314202]

Klasa ze specjalizacją – aranżacja wnętrz zielenią

Przedmiot rozszerzony: język angielski
Języki obce: angielski, niemiecki

Nauka w technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu trwa 5 lat.
W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji wymienionych poniżej (symbol kwalifikacji: OGR.03., OGR.04.):

NrNazwa kwalifikacji
K1Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (OGR.03.)
K2Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury (OGR.04.)

Opis specjalizacji:

Architekt wnętrz zielenią to zawód interdyscyplinarny, w którym specjalista tej dziedziny łączy wiedzę i umiejętności z takich specjalizacji jak architektura krajobrazu, ochrona środowiska, architektura wnętrz, florystyka, działając dodatkowo w duchu nowoczesnej wiedzy i technologii. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie Technikum Ogrodnicze działające pod patronatem wydziału Ogrodnictwa i Biotechnologii SGGW postanowiło stworzyć specjalizację w realizowanym przez szkołę kierunku technik architektury krajobrazu. Nasza oferta jest o tyle istotna, że w obecnych czasach, coraz bardziej potrzebni są specjaliści szczebla średniego, którzy mogliby podjąć się fachowej współpracy w tym zakresie z wieloma podmiotami, zarówno administracji publicznej jak i prywatnymi przedsiębiorcami.

Struktura specjalizacji będzie następująca:

 1. Przedmiot specjalizacyjny w wymiarze 60 godz. zawierający treści spoza podstawy programowej, dotyczące Aranżacji Wnętrz Zielenią. Realizacja w ramach 1-3 klas technikum, w trakcie kwalifikacji OGR.03.
 2. Praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni (160 godz.) realizowana w ramach OGR.03. zawierać będzie treści wspólne z podstawy programowej, jak i specjalizacji, tzn.:
  • projektowania i aranżacji roślinami różnych wnętrz,
  • materiałoznawstwa,
  • technologii związanych z wykonywaniem i pielęgnacją roślin we wnętrzach.
 3. Wykłady, warsztat, szkolenia itp. prowadzone przez pracowników naukowych i/lub specjalistów z zakresu Aranżacji Wnętrz Zielenią np. poprzez Uniwersytet Otwarty SGGW. Realizacja w ramach godzin specjalizacyjnych z podstawy programowej w ostatnim semestrze nauki w technikum (piata klasa) , w wymiarze 15 godz.

Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji oznaczonych symbolami OGR.03. i OGR.04. i posiada świadectwo ukończenia technikum, otrzymuje tytuł technika architektury krajobrazu. Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu przygotowany będzie do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. opracowywania projektów obiektów terenów zieleni;
 2. urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;
 3. urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu; 4) prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).
Przewiń do góry