Oddział 1 TOŚ (3 klasy) – zawód – technik ochrony środowiska [325511] 

Przedmiot rozszerzony: język angielski
Języki obce: angielski, niemiecki

Nauka w technikum w zawodzie technik ochrony środowiska trwa 5 lat.
W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej poniżej – (symbol kwalifikacji CHM.05.):

NrNazwa kwalifikacji
K1Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska (CHM.05.)

Absolwent technikum, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji oznaczonej symbolami CHM.05. i posiada świadectwo ukończenia technikum otrzymuje tytuł technika ochrony środowiska. Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ochrony środowiska jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. badania i oceny stanu poszczególnych komponentów środowiska;
  2. monitorowania poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie;
  3. identyfikowania i klasyfikowania odpadów;
  4. podejmowania działań związanych z ochroną środowiska w szczególności z uzdatnianiem wody, oczyszczaniem ścieków, oczyszczaniem gazów odlotowych, składowaniem odpadów;
  5. eksploatowania urządzeń, obiektów i instalacji związanych z uzdatnianiem wody, oczyszczaniem ścieków, oczyszczaniem gazów odlotowych i składowaniem odpadów.
Przewiń do góry