Rada rodziców

Konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 39
66 1020 1169 0000 8802 0011 2961
PKO Bank Polski SA Oddział 11 w Warszawie
ul. Wołoska 58/62
02-507 Warszawa

Skład prezydium

Proszę dokonywać wpłat, wpisując w tytule imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

przewodniczący – Adam Bogusz (klasa 2bTAK)

sekretarz – Katarzyna Wojtczak (klasa 2aTW)

skarbnik – Adam Foltyn (klasa 1bTW)

Komisja Rewizyjna:

przewodniczący – Michał Domański (klasa 1aTW)

oraz członkowie komisji:

Agnieszka Perz (klasa 3TO)

Marek Lasocki (klasa 1aTO)

 REGULAMIN RADY RODZICÓW 

Technikum Ogrodniczego w Zespole Szkół nr 39 

im. Edmunda Jankowskiego w Warszawie 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin Rady Rodziców określa strukturę wewnętrzną, tryb pracy, tryb przeprowadzenia wyborów do Rady oraz zasady gromadzenia i gospodarowania funduszami Rady Rodziców. 

2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 

1) Szkole – należy przez to rozumieć Technikum Ogrodnicze wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego w Warszawie, ul. Bełska 1/3; 

2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego w Warszawie, ul. Bełska 1/3; 

3) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć nauczycieli Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego w Warszawie, ul. Bełska 1/3; 

4) Oddziałowej Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć przedstawicieli rodziców i opiekunów prawnych uczniów z danej klasy; 

5) Uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Technikum Ogrodniczego Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego w Warszawie, ul. Bełska 1/3; 

6) Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców uczniów Technikum Ogrodniczego Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego w Warszawie, ul. Bełska 1/3, w tym prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

7) Roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres od 1 września danego roku kalendarzowego do 31 sierpnia roku następnego. 

8) Samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć przedstawicieli uczniów Technikum Ogrodniczego Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego w Warszawie, ul. Bełska 1/3; 

9) Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Stołeczne Warszawa; 

10) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty; 

11) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe1, 

12) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Technikum Ogrodniczego Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego w Warszawie, ul. Bełska 1/3; 

13) Karta Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela2 

§ 2 

1. Rada Rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców uczniów Szkoły. 

2. Rada Rodziców jest społecznym, samorządnym organem szkoły współdziałającym z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny w realizacji misji i zadań szkoły. 

3. Rada Rodziców działa na podstawie przepisów prawa, a jej kompetencje określają: Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców, Konwencji Praw Dziecka oraz inne ustawy, akty wykonawcze i statut. 

Rozdział II 

Cele, zadania i kompetencje Rady Rodziców 

§ 3 

1. Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów oraz ochrona ich praw i godności poprzez podejmowanie działań wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, statutu oraz niniejszego Regulaminu. 

2. Rada Rodziców realizuje swoje cele i zadania poprzez: 

1) pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju szkoły i uczniów, w tym organizowanie szkoleń; 

2) podnoszenie świadomości rodziców w zakresie ich odpowiedzialności za wychowanie i wykształcenie dzieci, jako pierwszych, najważniejszych nauczycieli i wychowawców; 

3) zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie dyrektorowi i innym organom szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowisk w sprawach związanych z działalnością szkoły, włączenie rodziców do rzeczywistej współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły; 

4) formułowanie opinii i wniosków w sprawach przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującymi oraz statutem; 

5) współtworzenie warunków do podjęcia i prowadzenia partnerskiego dialogu ze środowiskiem nauczycielskim; 

6) aktywne wspieranie środowiska uczniowskiego we wszystkich działaniach na rzecz budowania i umacniania uczniowskiej samorządności i demokracji, podnoszenia jakości nauczania, wychowania oraz poprawy warunków nauki; 

7) aktywne wspieranie środowiska nauczycielskiego we wszystkich działaniach na rzecz podnoszenia jakości nauczania i wychowania, poprawy warunków pracy i bytu dzieci i nauczycieli; 

8) finansowe wspieranie działalności statutowej szkoły; 

9) wspieranie organizacji społecznych współpracujących ze szkołą. 

§ 4 

Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1. występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą; 

2. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego; 

3. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły; 

4. występowanie z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela oraz opiniowanie pracy nauczyciela (art. 6a Karta Nauczyciela); 

5. prawo do formułowania opinii w sprawie oceny dorobku zawodowego za okres stażu (art. 9c ust 6 i ust. 7 Karta Nauczyciela). 

6. opiniowanie materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym; 

7. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 

8. opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację określoną w Art. 86.1. ustawy; 

9. wyrażanie opinii w sprawie form zajęć wychowania fizycznego praktykowanych przez uczniów; 

10. opiniowanie kalendarza szkolnego, w tym w szczególności ustalenia dodatkowych wolnych dni od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

11. występowanie wspólnie z radą pedagogiczną oraz uczniowską w sprawie nadania imienia patrona szkoły oraz w innych sprawach przewidzianych w przepisach prawa; 

12. udział w określaniu wzoru jednolitego stroju noszonego przez uczniów; 

13. wybór przedstawicieli do komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców; 

14. organizację różnych form wsparcia i pomocy dzieciom, rodzicom i nauczycielom; 

15. inicjowanie i wspieranie działań służących promocji sportu, rekreacji, zdrowia i ekologii oraz nauczania informatyki, języków obcych i upowszechniania problematyki wspólnoty europejskiej; 

16. opracowywanie i upowszechnianie analiz i ekspertyz na temat polityki edukacyjnej, kierunków reform, uspołecznienia oświaty itp.; 

17. udział w ustalaniu szczegółowej listy produktów dopuszczonych do sprzedaży lub stosowania w ramach żywienia zbiorowego; 

18. uchwalanie regulaminu Rady Rodziców; 

19. uchwalanie corocznie preliminarza dochodów i wydatków Rady Rodziców; 

20. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady Rodziców po jego zbadaniu przez Komisję Rewizyjną; 

21. występowanie z wnioskiem o powołanie Rady szkoły; 

22. wykonywanie innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz statutu szkoły. 

§ 5 

Do kompetencji Oddziałowych Rad Rodziców należy: 

1) zatwierdzanie planu pracy wychowawczej dla danego oddziału na pierwszym zebraniu rodziców; 

2) wspieranie wychowawców klasy (oddziału) w realizacji programu wychowawczego i w rozwiązywaniu problemów danej klasy; 

3) reprezentowanie wszystkich rodziców danej klasy przed Radą Rodziców; 

4) występowanie do Dyrektora Szkoły z wnioskami o wzbogacenie lub zmianę organizacji procesu dydaktycznego w danym oddziale. 

Rozdział III 

Struktura, zadania i zasady wyboru Rad Rodziców oraz ich organów wewnętrznych 

§ 6 

1. Wybory Rady Oddziałowej oraz przedstawiciela do Rady Rodziców przeprowadzane są corocznie we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału. 

2. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic. 

3. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu wybierają w głosowaniu tajnym spośród siebie Radę Oddziałową zwykłą większością głosów. 

4. Rada Oddziałowa składa się z Przewodniczącego, Skarbnika i co najmniej 1 członka. 

5. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice danego oddziału. 

6. Zebranie rodziców w głosowaniu tajnym wybiera jednego przedstawiciela do Rady Rodziców zwykłą większością głosów. 

7. Z wyborów, o których mowa w ust. 3, 6, 13 sporządza się protokół, do którego dołącza się listę obecności według wzoru określonego przez Prezydium Rady Rodziców. 

8. Odwołanie członka Rady Oddziałowej lub przedstawiciela do Rady Rodziców odbywa się na zebraniu rodziców danego oddziału w wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady Oddziałowej terminie z urzędu lub na wniosek 1/3 liczby rodziców danego oddziału. 

9. Wniosek o odwołanie może zostać również rozpoznany na zebraniu klasowym pod warunkiem, że rodzice danego oddziału zostali poinformowani o możliwości złożenia takiego wniosku. 

10. Wniosek o odwołanie powinien być sformułowany na piśmie lub ustnie do protokołu z zebrania rodziców oddziału. 

11. Głosowanie nad odwołaniem przedstawiciela Rady Rodziców lub członka Rady Oddziałowej jest jawne, chyba, że zostanie zgłoszony wniosek o tajność głosowania. 

12. Dopuszcza się głosowanie nad wnioskiem za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, przy zachowaniu przepisów o ochronie danych osobowych. 

13. Z głosowania sporządza się protokół, do którego dołącza się listę obecności. W przypadku głosowania, o którym mowa w ust. 11 przewodniczący Rady Oddziałowej, a w sytuacji jego 

odwołania, inny członek tej Rady, przesyła protokół z przeprowadzonego głosowania do Rady Rodziców. 

14. Członek Rady Oddziałowej lub Przedstawiciel do Rady Rodziców może zrezygnować z pełnionej funkcji, o czym należy poinformować niezwłocznie Prezydium Rady Rodziców. 

15. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 14 przeprowadza się głosowanie na zasadach, w których mowa w ust. 11-12. 

§ 7 

1. Członkowie Rady Rodziców mają prawo: 

1) dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych; 

2) wypowiadania na posiedzeniu Rady Rodziców swoich opinii w sprawach szkoły; 

3) głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę Rodziców. 

2. Członkowie Rady Rodziców mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w pracach i posiedzeniach Rady Rodziców oraz wspierania działalności Rad Oddziałowych oraz informowania Rodziców Oddziałów, które reprezentują o działalności Rady Rodziców. 

§ 8 

1. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu w każdym roku szkolnym we wrześniu wybiera w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przewodniczącego i sekretarza zebrania. 

2. Po wyborze przewodniczącego zebrania Rada Rodziców przystępuje do jawnych wyborów zwykłą większością głosów: 

1) Przewodniczącego Rady Rodziców; 

2) Sekretarza Rady Rodziców; 

3) Skarbnika Rady Rodziców; 

4) członków Komisji Rewizyjnej; 

3. Na żądanie członka Rady Rodziców głosowanie jest tajne. 

4. W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą Przewodniczący Rady Rodziców, Sekretarz Rady Rodziców oraz Skarbnik Rady Rodziców; 

5. Rada Rodziców może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco-doradczy; 

6. Z wyborów, sekretarz posiedzenia sporządza protokół według wzoru określonego przez Prezydium Rady Rodziców. 

§ 9 

1. Kadencja Rady Rodziców i Rady Oddziałowej trwa jeden rok szkolny. 

2. Kadencja Przewodniczącego Rady Rodziców kończy się z chwilą otwarcia pierwszego zebrania nowej Rady Rodziców. 

3. Mandat członka Rady Rodziców lub Rady Oddziałowej wygasa w przypadku: 

1) śmierci; 

2) skreślenia dziecka członka Rady Rodziców lub Rady Oddziałowej z listy uczniów szkoły; 

3) złożenia rezygnacji; 

4) odwołania większością ponad 50% plus 1 ogólnej liczby rodziców danego oddziału. 

4. W sytuacji uporczywego naruszania przez Przedstawiciela Rady Rodziców zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, Rada Rodziców może wystąpić do Oddziału, który osoba ta reprezentuje z wnioskiem, o odwołanie przedstawiciela do Rady Rodziców i przeprowadzenie wyboru nowego przedstawiciela. 

5. Jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady Rodziców ubędzie więcej niż 1/3 członków, albo z tego składu ubędzie przedstawiciel danej Rady Oddziałowej organizuje się wybory uzupełniające składu Rady Rodziców. 

6. Decyzję o terminie przeprowadzenia wyborów uzupełniających podejmuje Prezydium Rady Rodziców. 

7. Z wyborów sporządza się protokół według wzoru określonego przez Prezydium Rady Rodziców. 

§ 10 

1. Organami Rady Rodziców jest Przewodniczący i Prezydium Rady Rodziców. 

2. Do zadań Prezydium Rady Rodziców należy: 

1) zarządzanie pracami Rady w okresie między posiedzeniami plenarnymi; 

2) wykonywanie uchwał Rady Rodziców; 

3) realizowanie dochodów i wydatków na dany rok zgodnie z założeniami przyjętym przez Radę Rodziców; 

4) koordynowanie prac Rad Oddziałowych; 

5) występowanie do Rady Oddziałowej z wnioskiem o odwołanie przedstawiciela tej rady w przypadku niewywiązywania się z obowiązków w Radzie Rodziców o których mowa § 7 ust. 2. 

3. Przewodniczący kieruje pracami Rady Rodziców oraz Prezydium, a do jego obowiązków należy w szczególności: 

1) zwoływanie posiedzeń Rady Rodziców oraz Prezydium, przewodniczenie obradom i czuwanie nad ich przebiegiem; 

2) wykonywanie czynności zleconych przez Radę Rodziców; 

3) przygotowywanie i czuwanie nad przeprowadzeniem wyborów do Rad Oddziałowych; 

4) podpisywanie uchwał i opinii Rady Rodziców oraz opinii Prezydium Rady Rodziców; 

5) reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz, w tym podpisywanie dokumentów, umów i zaciąganie zobowiązań. 

4. W czasie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki, z wyjątkiem spraw finansowych, wykonuje Sekretarz. 

5. Sekretarz Rady Rodziców odpowiada za prowadzenie dokumentacji Rady Rodziców i protokołowanie jej posiedzeń z wyjątkiem pierwszego posiedzenia, które protokołuje sekretarz posiedzenia powołany na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym. Protokoły sporządza się według wzorów określonych przez Radę Rodziców. 

6. Sekretarz przechowuje całą dokumentację Rady Rodziców i udostępnia do wglądu na wniosek członków Rady Rodziców lub innych organów do tego upoważnionych na podstawie obowiązującego prawa. 

7. Dokumentacja może być przechowywana w postaci elektronicznej. 

8. Skarbnik Rady Rodziców odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę Rodziców. 

9. Prezydium Rady Rodziców składa do Komisji Rewizyjnej roczne sprawozdanie finansowe Rady Rodziców oraz sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności. 

10. Komisja Rewizyjna opiniuje i/lub zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Rady Rodziców oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności Prezydium Rady Rodziców w terminie 14 dni. 

11. Roczne sprawozdanie finansowe Rady Rodziców oraz sprawozdanie merytoryczne jest udostępniane przez Prezydium Rady Rodziców za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Radzie Rodziców, a pozostałym organom szkoły na ich wniosek. 

12. Roczne sprawozdanie finansowe Rady Rodziców oraz sprawozdanie merytoryczne mogą być przekazane w tym samym terminie i stanowić jeden dokument. 

Rozdział IV 

Komisja Rewizyjna 

§ 11 

1. Komisja Rewizyjna stanowi organ kontrolny Prezydium Rady Rodziców. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków, w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

3. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest wybierany w jawnym głosowaniu zwykłą większością głosów podczas pierwszego w roku szkolnym posiedzenia Rady Rodziców, spośród wybranych wcześniej członków Komisji Rewizyjnej. 

5. Z wyborów, sekretarz posiedzenia sporządza protokół według wzoru określonego przez Prezydium Rady Rodziców. 

6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców należy w szczególności: 

1) bieżące kontrolowanie realizacji przez Prezydium Rady Rodziców uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców; 

2) bieżące kontrolowanie gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców; 

3) opiniowanie i/lub zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady Rodziców; 

4) opiniowanie i/lub zatwierdzanie rocznego sprawozdania merytorycznego Prezydium Rady Rodziców; 

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów Rady Rodziców oraz mają prawo żądania wyjaśnień od osób zajmujących się sprawami Rady Rodziców w zakresie działalności Rady Rodziców. 

8. Prezydium Rady Rodziców informuje Komisję Rewizyjną o podjętych działaniach w ramach realizacji uchwał umożliwiając prowadzenie kontroli. 

9. Po zakończeniu kontroli Komisja sporządza sprawozdanie, z którym zapoznaje Prezydium. 

10. W sprawozdaniu uwzględnia się zakres przedmiotowy kontroli, jej wynik oraz wnioski. 

11. Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli są udostępniane Radzie Rodziców oraz pozostałym organom szkoły na ich wniosek. Sprawozdania z kontroli przedstawia się przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej. 

12. Po otrzymaniu od Prezydium Rady Rodziców rocznego sprawozdania finansowego Rady Rodziców oraz sprawozdania merytorycznego, Komisja Rewizyjna sporządza w terminie 14 dni opinię i przedstawia Radzie Rodziców przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej. 

13. Roczne sprawozdanie finansowe Rady Rodziców oraz sprawozdanie merytoryczne jest udostępniane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej pozostałym organom szkoły na ich wniosek. 

Rozdział V 

Posiedzenia Rady Rodziców 

§ 12 

1. Rada Rodziców obraduje na posiedzeniach. Posiedzenia mogą odbywać się w trybie zdalnym przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej. 

2. Termin, miejsce i tryb posiedzenia ustala Przewodniczący w miarę potrzeb, co najmniej raz na trzy miesiące. 

3. Przewodniczący, zwołując posiedzenie, przesyła członkom zawiadomienie o terminie, miejscu, trybie obrad i proponowanym porządku posiedzenia. Zawiadomienie oraz dostarczenie materiałów odbywa się przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem zebrania. Zgłaszanie przez członków Rady Rodziców tematów do porządku obrad odbywa się przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej najpóźniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady Rodziców w trybie pilnym, bez zachowania terminu. 

5. Posiedzenia Rady Rodziców mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady Rodziców lub na wniosek Rady Oddziałowej. 

§ 13 

1. Przygotowanie posiedzenia Rady Rodziców jest obowiązkiem Przewodniczącego. 

2. Posiedzenia otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący. 

3. Członkowie Rady Rodziców potwierdzają obecność na posiedzeniu złożeniem podpisu na liście obecności. W przypadku posiedzeń odbywających się w trybie zdalnym, za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, potwierdzeniem obecności jest wydruk listy osób uczestniczących w posiedzeniu, stanowiący załącznik do protokołu z posiedzenia. 

4. W razie przeszkody uniemożliwiającej udział w posiedzeniu członek powinien poinformować Przewodniczącego przed rozpoczęciem posiedzenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, najpóźniej w dniu posiedzenia. 

5. W przypadku nieobecności Przedstawiciela Rady Rodziców w posiedzeniu Rady, może on swój głos przekazać przedstawicielowi swojego oddziału, informując o tym Przewodniczącego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, najpóźniej w dniu posiedzenia. 

6. Przewodniczący przedstawia członkom Rady Rodziców do przyjęcia projekt porządku posiedzenia. Porządek posiedzenia może być rozszerzony, w stosunku do proponowanego, o sprawy, których pilność rozpatrzenia jest uzasadniona. Porządek obrad przyjmowany jest przez Radę Rodziców w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

7. Po przyjęciu porządku posiedzenia, może być on rozszerzony tylko w przypadkach wyjątkowych. Decyzję o rozszerzeniu porządku obrad przyjmuje Rada Rodziców w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

8. W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady Rodziców udziela głosu wyznaczonym do referowania sprawy członkom Rady Rodziców lub zaproszonym gościom, a następnie udziela głosu pozostałym członkom według kolejności zgłoszeń. 

9. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością członkom Rady Rodziców w celu zgłoszenia wniosku formalnego. 

10. Do wniosków formalnych zalicza się, w szczególności wnioski o: 

1) uchwalenie tajności posiedzenia lub jego części, jeśli odrębne przepisy to przewidują; 

2) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia; 

3) zamknięcie dyskusji; 

4) głosowanie bez dyskusji; 

5) tajność głosowania. 

11. W posiedzeniach Rady Rodziców mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Rady, albo członków Rady Rodziców. 

12. Rada Rodziców wydaje uchwały zawierające stanowisko lub opinię. 

13. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Na żądanie członka Rady Rodziców głosowanie jest tajne. W razie zarządzenia głosowania tajnego członkowie Rady Rodziców powołują w głosowaniu jawnym trzyosobową komisję skrutacyjną, która przeprowadza głosowanie i sporządza protokół. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego. Protokół komisji skrutacyjnej z głosowania tajnego wraz z kartami do głosowania załącza się do protokołu posiedzenia. 

14. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady Rodziców może zarządzić przedstawienie i głosowanie spraw drogą elektroniczną. 

15. Zasady głosownia w formie elektronicznej określa Prezydium Rady Rodziców i przedstawia pozostałym członkom Rady Rodziców. 

§ 14 

1. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane przez Sekretarza Rady Rodziców lub wyznaczonego na posiedzeniu członka Rady Rodziców. 

2. W protokole posiedzenia zamieszcza się: 

1) numer kolejny posiedzenia i jego datę; 

2) przyjęty porządek posiedzenia; 

3) numery podjętych uchwał; 

4) wyniki głosowań, w tym protokół komisji skrutacyjnej z głosowania tajnego, jeśli takie przeprowadzono; 

5) załączniki, w tym listę obecności, stanowiska, opinie, uchwały Rady Rodziców. 

3. Protokół posiedzenia podpisuje Sekretarz i Przewodniczący w dniu posiedzenia lub w przypadku posiedzenia zdalnego do 7 dni następujących po nim w formie podpisu elektronicznego. 

4. Protokół sporządza się według wzoru określonego przez Prezydium Rady Rodziców. 

5. Każdy członek Rady Rodziców ma prawo wglądu do protokołu. 

6. Zastrzeżenia w sprawie protokołu posiedzenia Rady Rodziców można zgłaszać najpóźniej 14 dni od przekazania go członkom Rady Rodziców. 

7. Protokół z posiedzenia Rady Rodziców może być przedstawiony pozostałym organom szkoły na ich pisemny wniosek. Wniosek może być złożony przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

8. Z posiedzenia Rady Rodziców sporządza się sprawozdanie, będące notatką zawierającą najważniejsze informacje dot. podjętych przez Radę Rodziców stanowisk, opinii i uchwał mających istotne znaczenie dla funkcjonowania szkoły. Sprawozdanie sporządza Sekretarz lub wyznaczony na posiedzeniu członek Rady Rodziców. 

9. Sprawozdanie jest udostępniane pozostałym organom szkoły, uczniom oraz rodzicom za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w terminie 7 dni od daty posiedzenia Rady Rodziców przez Sekretarza Rady Rodziców lub wyznaczonego na posiedzeniu członka Rady Rodziców. Sprawozdanie może być opublikowane za stronie internetowej szkoły w zakładce Rada Rodziców, wówczas uznaje się je za udostępnione na wyżej opisanych zasadach. 

Rozdział VI 

Zasady gromadzenia i gospodarowania funduszami Rady Rodziców 

§ 15 

1. W działalności finansowej Rady Rodziców obowiązują zasady celowego, oszczędnego, transparentnego i prawidłowego gospodarowania środkami społecznymi. 

2. Na fundusze Rady Rodziców składają się m.in.: 

a) dobrowolne składki rodziców uczniów szkoły, 

b) zasiłki i dotacje uzyskane od instytucji państwowych i organizacji społecznych, 

c) darowizny, 

d) dochody z imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla społeczności lokalnej, 

e) środki pozyskane z innych źródeł. 

3. Szczegółowe zasady wydatkowania środków finansowych ustala corocznie Rada Rodziców w planie finansowym, zatwierdzanym na drugim zebraniu, nie później jednak niż do 30 listopada. 

4. Projekt planu finansowego opracowuje Prezydium Rady Rodziców na dany rok szkolny uwzględniając wynik działalności finansowej Rady Rodziców z poprzedniego roku szkolnego (tzw. saldo otwarcia) oraz przewidywane wpływy i wydatki w nowym roku szkolnym. 

5. Pozostałe zasady dotyczące gromadzenia i gospodarowania funduszami Rady Rodziców określa odrębna uchwała Rady Rodziców. 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

§ 16 

1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści „Rada Rodziców Technikum Ogrodniczego w Zespole Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Warszawie”. 

§ 17 

1. Regulamin Rady Rodziców uchwalany jest przez Radę Rodziców. 

2. Propozycje zmian Regulaminu mogą być zgłaszane przez: 

a) Członków Rady Rodziców; 

b) Rady Oddziałowe. 

3. Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia. 

Przewiń do góry