Technik Ochrony Środowiska

Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas

Florian Plit

Przedmioty

Przedmiot rozszerzony:
język angielski
Języki obce:
angielski, niemiecki

Nauka w technikum w zawodzie technik ochrony środowiska trwa 5 lat

W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji: 
  • Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska (CHM.05.) 

Absolwent technikum

który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie i posiada świadectwo ukończenia technikum, otrzymuje tytuł technika ochrony środowiska.  
Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego. 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ochrony środowiska jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. badania i oceny stanu poszczególnych komponentów środowiska;
  2. monitorowania poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie;
  3. identyfikowania i klasyfikowania odpadów;
  4. podejmowania działań związanych z ochroną środowiska w szczególności z uzdatnianiem wody, oczyszczaniem gazów odlotowych, składowaniem odpadów;
  5. eksploatowania urządzeń, obiektów i instalacji związanych z uzdatnianiem wody, oczyszczaniem ścieków, oczyszczaniem gazów odlotowych i składowaniem odpadów.

Charakterystyka klasy pierwszej

Przewiń do góry