Oddział 1 TO (1 klasa) – zawód – technik ogrodnik [314205]

Klasa ze specjalizacją – miejski ogrodnik

Przedmiot rozszerzony: biologia
Języki obce: angielski, niemiecki

Nauka w technikum w zawodzie technik ogrodnik trwa 5 lat.
W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji wymienionych poniżej – (symbol kwalifikacji OGR.02., OGR.05.):

NrNazwa kwalifikacji
K1Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych (OGR.02.)
K2Planowanie i organizacja prac ogrodniczych (OGR.05.)

Opis specjalizacji:

Obowiązki miejskiego ogrodnika pokrywają się z zadaniami inspektorów ds. estetyki miast, urzędników z zespołu zieleni miejskiej czy oddziałów ochrony środowiska. Miejski ogrodnik to w istocie zawód, w którym specjalista tej dziedziny łączy wiedzę i umiejętności tych trzech, a nawet więcej specjalności, działając w duchu nowoczesnej wiedzy i technologii, oraz architektury krajobrazu i ochrony środowiska.

Kompetencje miejskiego ogrodnika ciągle się poszerzają, tak jak poszerza się nasza wiedza i świadomość społeczna, oraz coraz większe zapotrzebowanie mieszkańców miast w tym zakresie, co udowadniają inicjatywy wnoszone do urzędów z tytułu funduszy obywatelskich.

Technikum Ogrodnicze działające pod patronatem wydziału Ogrodnictwa i Biotechnologii SGGW postanowiło stworzyć specjalizację w realizowanym przez naszą zkołę kierunku technik ogrodnik.

Struktura specjalizacji będzie następująca:

 1. Przedmiot specjalizacyjny w wymiarze 60 godz. zawierający treści spoza podstawy programowej, dotyczące Miejskiego Ogrodnika. Realizacja w ramach 1-3 klas technikum, w trakcie kwalifikacji OGR.03.
 2. Praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni (160 godz.) realizowana w ramach
  OGR.03. zawierać będzie treści wspólne z podstawy programowej, jak i specjalizacji, tzn.:
  • sadzenia roślin w mieście
  • pielęgnacji zieleni miejskiej ( w aspekcie trudnych warunków ekologicznych)
  • technologii związanych z nowoczesnym miejskim ogrodnictwem
 3. Wykłady, warsztat, szkolenia itp. prowadzone przez pracowników naukowych i/lub specjalistów z zakresu Miejskiego Ogrodnika np. poprzez Uniwersytet Otwarty SGGW. Realizacja w ramach godzin specjalizacyjnych z podstawy programowej w ostatnim semestrze nauki w technikum (piata klasa) , w wymiarze 15 godz.

Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji oznaczonych symbolami OGR.02. i OGR.05. i posiada świadectwo ukończenia technikum otrzymuje tytuł technika ogrodnika. Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ogrodnik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. planowania i wykonywania prac związanych z zakładaniem, pielęgnacją upraw ogrodniczych oraz zbiorem, przechowywaniem produktów ogrodniczych, przygotowaniem do sprzedaży i sprzedażą produktów ogrodniczych;
 2. prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami);
 3. planowania i zakładania terenów zieleni;
 4. projektowania i wykonywania dekoracji roślinnych.
Przewiń do góry