Oddział 1a TO (1 klasa) – zawód – technik ogrodnik [314205]

Klasa z innowacją – miejski ogrodnik

Przedmiot rozszerzony: biologia
Języki obce: angielski, niemiecki

Nauka w technikum w zawodzie technik ogrodnik trwa 5 lat.
W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji wymienionych poniżej – (symbol kwalifikacji OGR.02., OGR.05.):

NrNazwa kwalifikacji
K1Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych (OGR.02.)
K2Planowanie i organizacja prac ogrodniczych (OGR.05.)

Cele innowacji:

  • rozwijanie kompetencji i wiedzy uczniów w zakresie miejskiego ogrodnictwa
  • zainteresowanie młodzieży tematyką związaną z ekologiczną produkcją żywności oraz zagospodarowaniem terenów zielonych z wykorzystaniem jej naturalnego potencjału
  • wprowadzenie na rynek pracy wykwalifikowanych pracowników posiadających kwalifikacje do wykonywania podstawowych prac związanych z przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych na terenach zielonych, zagospodarowaniem i renowacją przestrzeni nieekologicznych miast, ogrodów społecznych, parków.

Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji oznaczonych symbolami OGR.02. i OGR.05. i posiada świadectwo ukończenia technikum otrzymuje tytuł technika ogrodnika. Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ogrodnik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. planowania i wykonywania prac związanych z zakładaniem, pielęgnacją upraw ogrodniczych oraz zbiorem, przechowywaniem produktów ogrodniczych, przygotowaniem do sprzedaży i sprzedażą produktów ogrodniczych;
  2. prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami);
  3. planowania i zakładania terenów zieleni;
  4. projektowania i wykonywania dekoracji roślinnych.
Przewiń do góry