Oddział 1a TAK (1 klasa) – zawód – technik architektury krajobrazu [314202]

KLASA Z INNOWACJĄ – język niemiecki zawodowy – 1 godzina dodatkowa języka niemieckiego zawodowego w klasach 1-4

Przedmiot rozszerzony: język angielski
Języki obce: angielski, niemiecki

Nauka w technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu trwa 5 lat.
W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji wymienionych poniżej (symbol kwalifikacji: OGR.03., OGR.04.):

NrNazwa kwalifikacji
K1Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (OGR.03.)
K2Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury (OGR.04.)

Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji oznaczonych symbolami OGR.03. i OGR.04. i posiada świadectwo ukończenia technikum, otrzymuje tytuł technika architektury krajobrazu. Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu przygotowany będzie do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. opracowywania projektów obiektów terenów zieleni;
  2. urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;
  3. urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;
  4. prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).
Przewiń do góry