REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024
do
TECHNIKUM OGRODNICZEGO
w Zespole Szkół nr 39 im. prof. E. Jankowskiego w Warszawie
I Podstawa prawna

Rekrutacja kandydatów do oddziałów klasy pierwszej Technikum Ogrodniczego odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji.

Szczegółowe zasady rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 zawierają następujące przepisy:

1.     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)   rozdział 6 (art. 130 – 164)
2.     Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431)
3.     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1651).
4.     Zarządzenie Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

• W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły,
• Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu
rekrutacyjnym.
• Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
• Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego

II Warunki rekrutacji

Przedmioty przeliczane w procesie rekrutacji

Zawód Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które są punktowane
Technik architektury krajobrazu Język polski, matematyka.
Następnie w pierwszej kolejności: język angielski
W drugiej kolejności: biologia
Technik ogrodnik Język polski, matematyka.
Następnie w pierwszej kolejności: język angielski
W drugiej kolejności: biologia
Technik ochrony środowiska Język polski, matematyka.
Następnie w pierwszej kolejności: język angielski
W drugiej kolejności: chemia
Technik weterynarii Język polski, matematyka.
Następnie w pierwszej kolejności: język angielski
W drugiej kolejności: biologia

Przeliczanie ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

 1. Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przelicza się następująco:
Celujący 18 punktów
Bardzo dobry 17 punktów
Dobry 14 punktów
Dostateczny 8 punktów
Dopuszczający 2 punkty
 1. Maksymalna ilość punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – 72
 2. Za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - przyznaje się 7 punktów
 3. Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
  a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
  b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
  c) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 4. Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
  turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
  a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10punktów
  b) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4punkty
  c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3punkty
 5. Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  1. a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego–10 punkt
  2. b) dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
  3. c) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
  4. d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7punktów,
  5. e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
  6. f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty
 6. Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
  1. a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10punktów
  2. b) dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7punktów
  3. c) dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5punktów
  4. d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów
  5. e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –3 punkty
  6. f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –2 punkty
 7. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  1. a) międzynarodowym – 4 punkty
  2. b) krajowym –3 punkty
  3. c) wojewódzkim – 2 punkty
  4. d) powiatowym –1 punkt
 8. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 9. Aktywność społeczna, w tym aktywność na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.
 10. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do do publicznej szkoły ponadpodstawowej[1]
 11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 12. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

IV Dokumenty wymagane od kandydatów

Dokumenty wymagane od kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły:

 1. wniosek o przyjęcie do oddziału potwierdzony podpisem kandydata oraz opiekuna prawnego - wydruk z elektronicznego systemu rekrutacji.
 2. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia
  o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły).
 3. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydatów kryteriów, o których mowa w punkcie III.12 (oryginały lub poświadczone kopie):
  - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
  - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na   niepełnosprawność kandydata,
  -orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności członków rodziny kandydata,
  -oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
  -dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Dokumenty wymagane od kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły:

 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 2. zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy potwierdzające możliwość nauki w Technikum Ogrodniczym w określonym zawodzie,
 3. fotografie (3 szt)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszystkich przypadkach nieobjętych postanowieniami niniejszego regulaminu decyzję podejmuje komisja rekrutacyjna w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 2. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.
 3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem.
 4. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 5. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 6. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r.

Załącznik 1

Zasady obowiązujące podczas przeliczania punktów dla kandydata zwolnionego z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty

 1. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiegomatematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:
 2. a) za ocenę celującą po 35 punktów
 3. b) za ocenę bardzo dobrą po 30 punktów
 4. c) za ocenę dobrą po 25 punktów
 5. d) za ocenę dostateczną po 15 punktów
 6. e) za ocenę dopuszczającą po 10 punktów
 7. języka obcego nowożytnego:
 8. a) za ocenę celującą - 30 punktów
 9. b) za ocenę bardzo dobrą - 25 punktów
 10. c) za ocenę dobrą - 20 punktów
 11. d) za ocenę dostateczną - 10 punktów
 12. e) za ocenę dopuszczającą - punktów

[1] W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – kandydaci muszą posiadać zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Przewiń do góry